dinsdag 26 januari 2021
Speerpunten

Specifieke aandachtsgebieden zijn:
Shared Customer Service Centers
Zie bijgaand artikel onderaan.

Ketenspel als instrument voor visievorming
Het ketenregiespel richt zich op de keten zorg, wonen en welzijn en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het doel van het spel is om partijen bewust te maken van het belang van ketensamenwerking en de noodzaak van ketenregie. Ketenregie is het organiseren en ontwikkelen van (betere) dienstverlening, zoals ervaren door de cliënt. Het gaat erom dat ketenpartners elkaar verleiden tot betere samenwerking en afstemming van hun activiteiten. Het ketenregiespel en de nabespreking zijn een efficiënte werkvorm voor bewustmaking, professionalisering en draagvlakvorming. Het spel is tot stand gekomen met steun van de Stichting Ketennetwerk en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ontwikkeld door Jur Botter.

Document management oplossingen
Altijd weten 'hoe het zit', minder zoektijd, kortere doorlooptijden, altijd in staat zijn tot het afleggen van verantwoording en professionelere werkwijze. Dat zijn enkele van de voordelen die gedegen document management een organisatie biedt. Een effectief kenniscentrum, een goed functionerend intranet en een archieffunctie die geïntegreerd is in het bedrijfsproces leveren veel op. Kostenbesparing, werkgemak en overzicht in de organisatie. De informatievoorziening 'strak in het pak'. Bovendien hebben mensen de handen meer vrij voor hun feitelijke werkzaamheden. Dat maakt het mogelijk bedrijfsbreed op een hoger professioneel niveau te werken. Document management is niet alleen een noodzakelijk iets: het is een katalysator voor verdere professionalisering.

Koenen Baak en Partners (KBenP) adviseert en ondersteunt bedrijven bij organisatieverbetering en informatisering op het gebied van document management. Dit met oog voor de omgeving en de specifieke vraag van de opdrachtgever.

Het is interessant te noemen dat steeds meer Document Management - projecten worden geïnitieerd vanuit concepten als "ketenregie", "ketenverantwoordelijkheid" en "keteninnovatie". Hierdoor worden ook steeds meer Document Management - projecten organisatieoverstijgend geïnitieerd en ingericht. Meer informatie over onze klanten en projecten vindt u via www.kbenp.nl.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Electronisch Patienten Dossier (EPD)
 
Postbus 164  |  2270 AD Voorburg
tel 070 - 300 0684  |  fax 070 - 369 3626  |  info@partnersvoorketeninnovatie.nl